Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-031/24, Typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

Wnioski można składać od 17.04.2024 do 27.05.2024 r.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:         

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego        
 • Instytucje kultury i sportu        
 • Kościoły i związki wyznaniowe        
 • Niepubliczne instytucje kultury         
 • Niepubliczne instytucje sportu
 • Organizacje pozarządowe

W ramach naboru dofinansowane mogą być w szczególności:

 • Projekty wynikające ze strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii terytorialnej MSIT (Mazowieckie Strukturalne Inwestycje Terytorialne) i zmierzające do rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.
 • Działania prowadzące do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych instytucji kultury i zwiększenia uzależnienia od nich (przewidujące stabilność finansową).
 • Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego. Nie ma możliwości budowania nowych obiektów kubaturowych. Przebudowa i rozbudowa obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach tj. dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym budowy windy), dostosowania obiektów do wymaganych warunków przeciwpożarowych,  dostosowania obiektów do wymaganych warunków sanitarnych, budowy łączników, np. w obiektach zabytkowych pełniących funkcje kulturalne.
 • Wsparcie obiektów związanych wyłącznie z funkcją kulturalną. Modernizacja, konserwacja lub poprawa infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego jest możliwe, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub powierzchni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą.
 • Wsparcie nie będzie udzielane na wydarzenia artystyczne i festiwale, jako nieprzynoszące trwałego efektu gospodarczego.
 • Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) nie będą wspierane, chyba że stanowią nieodłączny element większego projektu (np. związany z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami), nie są one dominującym elementem tego projektu a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych.
 • W miastach projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów oraz, w odniesieniu do istniejących, zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego. 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 5 000 000 PLN.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/57-kultura-i-turystyka/

Scroll to Top