Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór konkurencyjny projektów w ramach działania FENX.01.03, Gospodarka wodno‐ściekowa nr FENX.01.03-IW.01-001/23.

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z budową nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budową, przebudową, rozbudową i remontem istniejącej infrastruktury komunalnej do ich oczyszczania, niezbędne do zrealizowania zobowiązań wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (zwanej dalej: dyrektywą ściekową), realizowane wyłącznie w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM, wskazanych w obowiązującym w dniu złożenia wniosku Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą ściekową.

Dofinansowanie mogą otrzymać podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo‐kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Nabór wniosków trwa od 31.08.2023r do 31.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top