V konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ogłosiła V otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2024. W ramach konkursu dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” są:
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 „UoDPPioW”,
    m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze,
  • podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 UoDPPioW, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 UoDPPioW, tj. spółdzielnie socjalne.
 

Uprawnione podmioty mogą składać oferty na dofinansowanie zadań w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet 1, pod nazwą „Kampanie”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej. W ramach Priorytetu 1 „Kampanie” dofinansowane będą inicjatywy, które: za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój, mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Priorytet 2, pod nazwą „Kluby”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny. W ramach Priorytetu 2 „Kluby”, dofinansowane będą inicjatywy, które mają na celu utworzenie sieci placówek, wspierających rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne,prowadzą do stworzenia i wdrożenia oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia rodziców w codziennych wysiłkach oraz oferujących pomoc na poszczególnych etapach życia rodzinnego,integrujących społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny, są ukierunkowane na współpracę z lokalnym samorządem terytorialnym i innymi podmiotami lokalnymi, w celu wspierania działań na rzecz rodziny.

 W ramach Priorytetu 1 „Kampanie” podmioty składające ofertę w konkursie obligatoryjnie powinny wykazać doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

W ramach Priorytetu 2 „Kluby” podmioty składające ofertę w konkursie obligatoryjnie powinny wykazać działalność na rzecz rodziny w okresie nie krótszym niż 3 lata od złożenia oferty oraz wykazać doświadczenie w realizacji nie mniej niż 3 projektów informacyjno-edukacyjnych na rzecz rodziny.

Okres realizacji zadania zaplanowany jest od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2024 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. (zasada kasowości).

Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-v-otwartym-konkursie-ofert-w-zakresie-promocji-rodziny-po-pierwsze-rodzina-na-rok-2024

Scroll to Top