Ukierunkowanie ruchu turystycznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do działania 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: Typ projektu III: Ukierunkowanie ruchu turystycznego. Numer naboru: FEPW.02.03-IW.01-004/23. Nabów trwa do 29 marca 2024 r. do godz. 15:30.

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące podmioty:

  • parki narodowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
  • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny, w celu zmniejszenia antropopresji na obszary chronione, zgodnie z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021–2027.

Wsparcie infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych będzie ograniczone do inwestycji, które będą służyły wyłącznie ochronie środowiska naturalnego – przez ukierunkowanie ruchu turystycznego – oraz które zapewnią ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach przemieszczania się i wypoczynku osób zwiedzających.

Wsparcie dodatkowych elementów infrastrukturalnych, takich jak parkingi, drogi dojazdowe, będzie możliwe pod warunkiem wykazania ich pozytywnego wpływu na zapewnienie właściwej ochrony, renaturyzacji lub zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych, co zostanie potwierdzone przez organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Te elementy infrastruktury muszą stanowić integralną część projektu i nie będą dominującym elementem działania.

Źródło: NFOŚiGW

Scroll to Top