Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki dla JST

Powstanie bezpieczna sieć telekomunikacyjna, z której korzystać będą kluczowe organy państwa realizujące zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego – zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa wskaże premier, a JST będą zobowiązane bezpłatnie umożliwić mu umieszczenie na swoich nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane wyznaczyć dwie osoby do kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. JST będą też zobowiązane umożliwić operatorowi strategicznej sieci bezpieczeństwa umieszczenie na swoich nieruchomościach obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt zakłada ponadto, że operatorowi strategicznej sieci bezpieczeństwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu sieci telekomunikacyjnych będących własnością Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji podkreślono, że nowe regulacje zwiększą poziom bezpieczeństwa podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: Samorząd PAP

 

Scroll to Top