Usługi społeczne i zdrowotne

Nabór nr FELD.07.09-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

  1. rozwój usług społecznych;
  2. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w naborze są: duże przedsiębiorstwa, instytucje integracji i pomocy społecznej, instytucje kultury, instytucje sportu, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe, centra sportu, kościoły i związki wyznaniowe, MŚP, niepubliczne instytucje kultury, niepubliczne instytucje sportu, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, ośrodki kształcenia dorosłych, podmioty ekonomii społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie. W skład partnerstwa wchodzi łącznie:

  • powiat (PCPR) lub miasto na prawach powiatu (MOPS lub MOPR),
  • co najmniej jedna gmina (OPS) w obrębie tego powiatu,
  • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej,

lub w przypadku realizacji projektu co najmniej na terenie dwóch powiatów:

  • wszystkie powiaty (PCPR) lub miasta na prawach powiatu (MOPS lub MOPR) z danego obszaru,
  • co najmniej jedna gmina (OPS) z każdego powiatu,
  • co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

Nabór wniosków trwa od 01.09.2023r do 20.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top