Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Nabór nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Dofinansowanie można otrzymać na :

1. Kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN) poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej,

2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych o charakterze długoterminowym polegające na rozwoju nierezydencjalnych i nieizolowanych form wsparcia dziennego, środowiskowego, wsparcia wytchnieniowego, wspomagania w domu oraz tworzeniu partnerstw z innymi dostawcami usług w celu DI,

3. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Instytucje integracji i pomocy społecznej, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki Samorządu Terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, partnerstwa instytucji pozarządowych, partnerstwa Publiczno-Prywatne, podmioty ekonomii społecznej, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków trwa do 28.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top