Transformacja środowiskowa

Nabór wniosków o dofinansowanie w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa. Typ projektów: 9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski).Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-023/23.

O dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:       

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST),        
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,        
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, 
 • organizacje pozarządowe i Lokalne Grupy Działania (LGD) prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),       
 • podmioty ekonomii społecznej,       
 • uczelnie,        
 • instytucje rynku pracy 

  realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych).

Projekty wspierane w naborze muszą wpisywać się w cel środowiskowy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST, który brzmi: Zapewnienie spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców przy poszanowaniu zasobów środowiska.

Zgodnie z SZOP celem projektu musi być gruntowna termomodernizacja budynków publicznych (w tym budynków stanowiących własność lub współwłasność organizacji pozarządowych, LGD, w których prowadzą swoją działalność statutową) obejmująca swym zakresem co najmniej następujące prace termomodernizacyjne rozumiane jako:

Obligatoryjnie:

 • 1) ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów); i/lub
 • 2) wymianę okien i/lub drzwi; i/lub
 • 3) modernizację systemu wentylacji

Fakultatywnie:

 • 1) wymianę źródeł ciepła i instalacją urządzeń OZE; lub
 • 2) wymianę/modernizację inst. CO i CWU; lub
 • 3) podłączenie do sieci ciepłowniczo/chłodniczej.

Nabór wniosków trwa od 28.07.2023r do 06.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top