Terminy sprawozdawczości w lipcu 2023

Do końca lipca samorządy muszą przygotować trzynaście finansowych sprawozdań.

Poniżej niektóre z nich:

12 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

– sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

14 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

– sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

20 lipca – termin złożenia przez organ podatkowy (Wójta, Burmistrza, Prezydenta) j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

– części B sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – SP-1.

24 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

– sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb- 27S;
– sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
– sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;
– sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
– sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
– sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;
– kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
– kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

28 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną – JOP)

– kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
– kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top