Środki na zakup specjalnych samochodów pożarniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych”

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie od dnia 16.04.2024 r.
Nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu prowadzony będzie w trybie otwartym do wyczerpania alokacji.

Beneficjenci (strony umów o dofinansowanie z Funduszem):
1) Gminy;
2) ochotnicze straże pożarne (OSP).

Forma dofinansowania:
1) Dotacja;
2) pożyczka;
3) pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej (w szczególności na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia w 2024 roku:
1) w formie dotacji wynosi odpowiednio:
a) do 150 000,00 zł w przypadku zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego,
b) do 100 000,00 zł w przypadku zakupu średniego samochodu pożarniczego,
c) do 50 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego
– z zastrzeżeniem, że gmina i OSP nie mogą złożyć wniosku na realizację tego samego przedsięwzięcia;
2) w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
3) w formie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej do 100% kosztów kwalifikowanych
– z tym, że wysokość pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynosi do 100% różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a wysokością dofinansowania dla projektu ze środków Unii Europejskiej.
Ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu UE. Ostateczny poziom i forma udzielonego wsparcia są uzależnione od zgodności z przepisami o pomocy publicznej.

źródło: https://wfosigw.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-2024-nz-1-pn-zapobieganie-zagrozeniom-srodowiska-i-powaznym-awariom-oraz-usuwanie-ich-skutkow-poprzez-zakup-specjalnych-samochodow-pozarniczyc/

Scroll to Top