Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną.

W ramach przedmiotowego postępowania wspierane będą projekty z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury realizowane na terenie Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.
Produkty projektów realizowanych w ramach działania muszą być ogólnodostępne i bezpłatne, a projekty mogą obejmować np.:

 • elementy zielono-niebieskiej infrastruktury np. takie jak parki spacerowo-wypoczynkowe (w tym zabytkowe), parki kieszonkowe, stawy retencyjne, zielone przystanki, zielone dachy, fasady i ściany, przepuszczalne nawierzchnie oraz zadrzewienia;
 • rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych;
 • sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej – wyłącznie jako nieprzeważający kosztowo element szerszego projektu.
  Obligatoryjnym elementem każdego projektu jest część edukacyjna, realizowana na rzecz i z udziałem lokalnej społeczności.

Wnioskodawcy:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • Spółki wodne,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
 • Szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Nabór wniosków trwa do 01.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top