Rozwój małej retencji 

Nabór nr FEKP.02.09-IZ.00-116/24w ramach Działania: 2.9 Mała retencja i adaptacja do zmian klimatu w regionie, Schemat: Rozwój małej retencji, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące jednego z następujących przedsięwzięć:

1) rozwoju infrastruktury małej retencji wodnej, w tym budowy lub remontu urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, podpiętrzenia),

2) przedsięwzięcia przywracającego zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne, zwiększające powierzchnię i ilość zadrzewień śródpolnych, a także tworzenie i odtwarzanie małych zbiorników retencyjnych (w tym oczek wodnych) na terenach rolniczych. 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należących do jednej z poniższych grup:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki wodne,
  • instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa do 08.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top