Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym.

Dofinansowane mogą być projekty polegające na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej uszkodzeniem na skutek wystąpienia ruchów osuwiskowych ziemi oraz polegające na wykonaniu systemów zaprojektowanych w celu ochrony zagrożonych obszarów przed wystąpieniem takich zdarzeń.

Realizacja projektu polegającego na przeniesieniu (budowie) infrastruktury możliwa jest tylko w przypadkach, gdy stabilizacja osuwiska jest niemożliwa lub koszty stabilizacji byłyby wyższe od kosztów przeniesienia infrastruktury.

Warunkiem realizacji projektu będzie posiadanie przez Wnioskodawcę:

  1. Karty rejestracyjnej terenu, na którym występują ruchy masowe/ Karty rejestracyjnej terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi oraz
  2. pozytywnej rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu zabezpieczenia osuwiska/projektu budowlanego obejmujących zakres zadań przewidzianych w projekcie.

Wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nabór wniosków trwa do 29.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top