Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

Nabór nr: FESW.08.02-IZ.00-002/23 ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1) Wsparcie uczniów szkół podstawowych m. in. poprzez zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej (upowszechnianie modelu np. Przestrzeń dostępnej szkoły lub wspieranie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego).

2) Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej/doradców zawodowych m.in: w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, w zakresie zapobiegania przemocy.

Typ projektu nr 2 możliwy jest do realizacji wyłącznie w powiązaniu z realizacją typu projektu nr 1.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Nabór wniosków trwa do 20.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top