Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Nabór wniosków w ramach Działania FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.5a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem., Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Dofinansowanie może zostać przyznane kompleksowym projektom poprawy systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej, m.in. korytarze ekologiczne, strefy buforowe, obszary węzłowe jak lasy, łąki, zadrzewienia, zakrzewienia, ekosystemy wodne i od wód zależne; przepławki i przejścia dla zwierząt, zieleń miejska dobrana do miejscowych warunków, rodzima różnorodna, w tym owocowa i miododajna, starodrzew, rozwiązania rozwoju zieleni oparte na przyrodzie z użyciem wody opadowej. Obowiązkowe są infrastruktura edukacji przyrodniczej i kompensacja areału zieleni lub wody zajętego do innych celów niż przyrodnicze, nie mniejszym nowym areałem zieleni lub wody. Dofinansowanie infrastruktury ww. innych celów nie może przekroczyć 15% kosztów kwalifikowalnych.

Beneficjenci:

  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
  3. pozarządowe organizacje ekologiczne,
  4. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  5. stowarzyszenia ogrodowe.

Nabór wniosków trwa do 31.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top