Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Nabór nr FEKP.06.08-IZ.00-112/24 w ramach Działania: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schematu: Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby usług społecznych świadczonych w środowisku – mieszkania treningowe lub wspomagane, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby prowadzenia mieszkań treningowych lub wspomaganych, adresowanych do różnych grup osób, w szczególności do:

  1. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, w tym wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  2. rodzin i dzieci ze względu na trudną sytuację życiową;
  3. osób w kryzysie zdrowia psychicznego;
  4. osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością.

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie gdy Wnioskodawca uzasadni brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów na danym obszarze. 

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

– jednostka samorządu terytorialnego lub

– organizacja pozarządowa lub

– podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym.

Nabór wniosków trwa od 15.04.2024r do 27.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top