Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP

Nabór Nr FEKP.06.01-IP.02-006/23 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działania: FEKP.06.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to przedsięwzięcia dotyczące: budowy, przebudowy, remontu, wyposażenia obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) z wyłączeniem specjalnych, przedszkola specjalne w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)).         

Szkoły specjalne (Należy przez to rozumieć również przedszkola specjalne) i inne instytucje, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub wykluczonej społecznie nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.          

Budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie gdy Wnioskodawca uzasadni brak możliwości wykorzystania, zgodnie z przeznaczeniem opisanym w projekcie, obiektów istniejących na terenie danej gminy.      

Zakres wsparcia obejmuje inwestycje w infrastrukturę na potrzeby:        
– tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym na obszarach gmin, charakteryzujących się słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego, tzn. o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej 68,09% lub         – – utrzymania funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym na obszarach gmin zagrożonych likwidacją miejsc wychowania przedszkolnego spowodowaną złym stanem technicznym obiektów.

Typy wnioskodawców:
1)    jednostki samorządu terytorialnego;
2)    osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej;
3)    osoby prawne będące organami prowadzącymi przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej;
4)    organizacje pozarządowe;
5)    przedsiębiorstwa (należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność oświatową w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym również osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola/przedszkola integracyjne/inne formy wychowania przedszkolnego). 

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie taki podmiot, który jest organem prowadzącym przedszkole lub uzyska status takiego organu w związku z realizowanym projektem.

Nabór wniosków trwa od 01.09.2023r do 01.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top