Infrastruktura usług i integracji społecznej

Nabór w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny nr FELU.07.06-IZ.00-001/23, Działania 7.6 Infrastruktura usług i integracji społecznej (typ projektu 1 a-e, 2) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1. Projekty w zakresie:

a) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwoju usług w społeczności lokalnej i deinstytucjonalizacji usług w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k),

b) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury społecznej na rzecz integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich w CS 4i),

c) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury na potrzeby realizacji usług w społeczności lokalnej w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k),

d) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele) skierowanej w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz działań ukierunkowanych na deinstytucjonalizację pieczy zastępczej czy usług dla osób w kryzysie bezdomności w CS 4l),

e) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkań o charakterze chronionym, wspomaganym, mieszkań z usługami (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele) skierowanej dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich w CS 4i)., 

2. Wsparcie infrastruktury (mieszkania/lokale – z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wykorzystywanej w ramach najmu socjalnego, w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w CS 4k) oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich w CS 4i).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorząd terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • Organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków trwa od 14.08.2023r do 19.09.2023r.

Źródło:

Scroll to Top