Infrastruktura systemu pieczy zastępczej

Nabór wniosków w ramach działania 8.2. Infrastruktura systemu pieczy zastępczej. Nabór nr FEWM.08.02-IZ.00-001/24, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Wsparcie infrastruktury systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim, w tym:

a) inwestycje służące pieczy zastępczej zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji (tj. lokale/mieszkania/domy na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego oraz jednostek poradnictwa specjalistycznego, stanowiące własność organizatora rodzinnej pieczy zastępczej),

b) inwestycje na potrzeby rozwoju mieszkalnictwa na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej (tj. mieszkania o charakterze chronionym i wspomaganym).

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i miasta na prawach powiatu województwa warmińsko-mazurskiego).

Nabór wniosków trwa od 04.03.2024r do 15.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top