Infrastruktura kultury

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027, RP Pomorskiego.

W ramach naboru do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. instytucje kultury,
  3. kościoły i związki wyznaniowe,
  4. jednostki samorządu terytorialnego,
  5. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Ze wsparcia wykluczone są projekty realizowane przez państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowe szkoły i uczelnie artystyczne.

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

  1. Budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej.
  2. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz nadanie im nowych funkcji lub rozwój funkcji dotychczasowych służących celom społecznym, kulturalnym oraz – uzupełniająco – turystycznym i gospodarczym.
  3. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach ww. typów projektów możliwe będą ponadto:

a. zakup trwałego wyposażenia obiektów,

b. tworzenie treści cyfrowych prowadzących do upowszechnienia zasobów kultury, w tym działania dotyczące digitalizacji zasobów, zwiedzanie on-line itp.,

c. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, intelektualną, a także kobiet, seniorów, opiekunów osób zależnych,

d. działania w ramach finansowania krzyżowego, przy czym:

  • w ramach pierwszego typu projektu powinny one dotyczyć działań na rzecz rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego lub integracji społeczności lokalnej, prowadzących do powstania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, a także mogą obejmować działania w zakresie budowania kompetencji kadr kultury,
  • w ramach drugiego i trzeciego typu projektu powinny być ukierunkowane na promocję zabytków i popularyzację ich historii.

Uzupełniająco możliwe będą również:

e. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,

f. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,

g. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

Nabór wniosków trwa od 25.10.2023r do 15.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top