FEP – Infrastruktura kultury – nabór wniosków

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 6.10 Infrastruktura kultury. W konkursie możliwe jest uzyskanie dotacji na rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej przyczyniającej się do rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego, integracji społeczności lokalnej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w kulturze i poprawy jakości oferty kulturalnej.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 25 października do 15 listopada 2023 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

  1. Budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej.
  2. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków[1] oraz nadanie im nowych funkcji lub rozwój funkcji dotychczasowych służących celom społecznym, kulturalnym oraz – uzupełniająco – turystycznym i gospodarczym.
  3. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków[2].

W ramach ww. typów projektów możliwe będą ponadto:

a. zakup trwałego wyposażenia obiektów,

b. tworzenie treści cyfrowych prowadzących do upowszechnienia zasobów kultury, w tym działania dotyczące digitalizacji zasobów, zwiedzanie on-line itp.,

c. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, intelektualną, a także kobiet, seniorów, opiekunów osób zależnych,

d. działania w ramach finansowania krzyżowego, przy czym:

  • w ramach pierwszego typu projektu powinny one dotyczyć działań na rzecz rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego lub integracji społeczności lokalnej, prowadzących do powstania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, a także mogą obejmować działania w zakresie budowania kompetencji kadr kultury,
  • w ramach drugiego i trzeciego typu projektu powinny być ukierunkowane na promocję zabytków i popularyzację ich historii.

Uzupełniająco możliwe będą również:

e. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,

f. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,

g. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 15 mln złotych.

źródło: https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialania-6-10-infrastruktura-kultury-fep-2021-2027

Scroll to Top