Infrastruktura edukacyjna

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr FESW.05.01-IZ.00-001/23 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna.

Przedmiotem naboru są projekty z zakresu inwestycji w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej  wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych (wyłącznie jako element projektu i pod warunkiem że nie dotyczy zakresu wsparcia ICT objętego KPO); inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako element projektu).

Wsparcie infrastrukturalne zostanie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach o słabym dostępie do tego typu usług. Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest możliwa, lub jest nieopłacalna.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są: Jednostki Samorządu Terytorialnego, organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego — posiadające osobowość prawną.

Nabór wniosków trwa od 31.08.2023r do 17.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top