Gospodarka ściekowa

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.6 Gospodarka ściekowa – ZIT.

Ogłoszony nabór dotyczy następującego typu projektów określonego dla Działania 2.6 Gospodarka ściekowa – ZIT, w  Priorytecie 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, typ 2.6.A.:Inwestycje ujęte w VI obowiązującej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (przyjętej przez Radę Ministrów 5 maja 2022 r.) w aglomeracjach na terenie Dolnego Śląska od co najmniej 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM niespełniających wymogów dyrektywy ściekowej (Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) ,w tym:

– budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dot. oczyszczalni ścieków komunalnych, sieci kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania osadów ściekowych, monitoringu. Niniejszy nabór skierowany jest na projekty realizowane na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w aglomeracjach priorytetowych co najmniej 10 000 RLM i nie więcej niż 15 000 RLM.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

• Jednostki samorządu terytorialnego

• Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

Nabór wniosków trwa od 06.06.2024r do 08.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top