Gospodarka odpadami

Konkurs  Nr FELB.02.09-IZ.00-001/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.09 Gospodarka odpadami, TYP Projektu Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK).

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
– Administracja publiczna,
– Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
– Jednostki Samorządu Terytorialnego,
– Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami.

Wsparciem objęte zostaną Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Premiowane będą projekty z komponentem w postaci punktu napraw, wymiany rzeczy, czy kompostowni bioodpadów.

Nabór wniosków trwa od 21.06.2023r do 19.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top