Edukacja w zakresie ochrony przyrody

Nabór wniosków w ramach 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Dofinansowanie może zostać przyznane samodzielnym projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2). Projekty mają być ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska i zdrowie ludzi. Osiągnięciu tego celu będzie służyło wykorzystanie różnorodnych form i środków przekazu oraz nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych i materiałów edukacyjnych.

Beneficjenci:

 1. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 3. parki narodowe
 4. instytuty badawcze
 5. jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz
 6. Polska Akademia Nauk
 7. instytuty naukowe PAN
 8. Polska Akademia Umiejętności
 9. uczelnie wyższe
 10. pozarządowe organizacje ekologiczne
 11. Ministerstwo Klimatu i Środowiska i jednostki podległe.

Nabór wniosków trwa od 16.02.2024r do 26.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top