Dodatkowy miesiąc na wnioskowanie o środki na zagospodarowanie wód opadowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył do 29 marca termin składania wniosków na wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców.

Nabór, w którym zmieniono termin składania wniosków dotyczy programu FEnIKS 2021-2027 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom –  Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie.  Do podziału jest pół miliarda zł, natomiast minimalna kwota dofinansowania jednego projektu to 500 tys. zł.

Środki pozyskane w ramach dofinansowania można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, zazielenienia zbiorników wodnych lub ich renaturyzacji w lokalnych zlewniach miejskich. Do programu kwalifikuje się także budowa lub rozbudowa i remont zbiorników wód opadowych. Dofinansowaniem objęta jest też budowa ogrodów deszczowych, mikromokradeł czy niecek bioretencyjnych.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie jest dostępne dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów. Poziom współfinansowania projektów wynosi maksymalnie 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/jest-dodatkowy-miesiac-na-wnioskowanie-o-srodki-na-zagospodarowanie-wod

Scroll to Top