Usługi społeczne i zdrowotne

Nabór nr FELD.07.09-IP.01-002/24 w ramach Działania 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

 1. rozwój usług społecznych;
 2. rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych;
 3. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

Beneficjenci:

 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportu,
 • kluby sportowe,
 • centra sportu, 
 • kościoły i związki wyznaniowe, 
 • MŚP, 
 • niepubliczne instytucje kultury, 
 • niepubliczne instytucje sportu, 
 • niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, 
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • ośrodki kształcenia dorosłych, 
 • podmioty ekonomii społecznej, 
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty, 
 • uczelnie, 
 • wspólnoty,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • TBS, 
 • duże przedsiębiorstwa

Nabór wniosków trwa do 01.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top