Aktywna integracja w regionie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób konkurencyjny. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.13 Aktywna integracja w regionie Numer naboru:  FEPZ.06.13-IP.01-002/24.

Wsparcie można otrzymać na :

Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, a także osób biernych zawodowo.

O wybór projektu do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru mogą ubiegać się następujące  typy Wnioskodawców: JST, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze.

Nabór wniosków trwa od 22.04.2024r do 22.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top