Adaptacja do zmian klimatu (IIT)

Nabór na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.14 Adaptacja do zmian klimatu (IIT). Numer naboru: FEPZ.02.14-IZ.00-001/23.

Nabór skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, podmiotów wskazanych jako wnioskodawcy w porozumieniu terytorialnym będącym podstawą realizacji IIT w ramach Programu FEPZ z zastrzeżeniem zapisów demarkacji.

Typy projektów:
Typ I a) – Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – dofinansowane w naborze mogą być projekty polegające na np. zastosowaniu błękitno – zielonej infrastruktury opartej na istniejących ekosystemach i zlewniach lokalnych danego obszaru (NBS – Nature Based Solutions), rozszczelnieniu gruntów zasklepionych lub zastosowaniu powierzchni przepuszczalnych, podniesieniu jakości bioklimatu (np. budowa ogrodów deszczowych, lokalnych obniżeń z bioretencją, rowów/stawów bioretencyjnych, wykonaniu zielonych dachów, zielonych ścian, nasadzeniu zieleni wysokiej, parków kieszonkowych).

Typ I b) – Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu – dofinansowanie otrzymają projekty ukierunkowane na przygotowanie miast do planistycznych działań adaptacyjnych, tj. opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

Typ II – Edukacja klimatyczna dla mieszkańców/instytucji – dofinansowanie można otrzymać na realizację działań edukacyjnych, których celem będzie budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych, ich skutków, wpływie na ekosystemy, gatunki i dobrostan człowieka.

Typ III – Mała retencja wodna – dofinasowane będą  działania wspierające ochronę i odtwarzanie naturalnych lub seminaturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (np. torfowiska, tereny podmokłe, stawy, starorzecza, obszary cenne przyrodniczo), mające na celu retencję i spowolnienie odpływu wody ze zlewni. Dofinansowana może zostać także budowa małych zbiorników wodnych, przede wszystkim wykorzystujących rozwiązania ekosystemowe.

Nabór wniosków trwa do 31.12.2026r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top