Adaptacja do zmian klimatu

NABÓR Nr FELB.02.06-IZ.00-001/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego dla Działania FELB.02.06 Adaptacja do zmian klimatu.

W ramach naboru wspierana będzie budowa nowych, rozbudowa lub rozszerzenie skali zasięgu już istniejących systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwanie ich skutków w obrębie jednego województwa. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na stworzenie systemu szybkiego reagowania, koniecznego dla ciągłej analizy stanu środowiska oraz możliwości wystąpienia zagrożeń zarówno wywołanych siłami natury jak6i zagrożenia związane z działalnością człowieka.
Dodatkowo jako element uzupełniający projekt, interwencją mogą być objęte działania edukacyjne w zakresie konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Wnioskodawca:
– Państwowa Straż Pożarna,
– Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego,
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego.

Partner:
– Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej,
– Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych (inne niż Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego),
– Jednostka Samorządu Terytorialnego,
– Spółki Komunalne,
– Spółki Wodne.

Nabór wniosków trwa do 28.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top