Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i usytuowania budynków

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany przepisów dotyczą m.in. zwiększenia do 5 m odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki w przypadku budynku o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych. Zwiększona odległość dotyczy budynków zwróconych w stronę granicy zarówno ścianą z oknami lub drzwiami jak i ścianą bez okien i drzwi. Wyjątek stanowią granice działek przylegające bezpośrednio do ogólnodostępnych placów oraz dróg publicznych.

Znowelizowane rozporządzenie reguluje również zasady urządzania powierzchni biologicznie czynnych.

Wprowadzono również nowe zasady usytuowania placów zabaw, w tym: minimalną powierzchnię  przypadającą na mieszkanie w budynku wielorodzinnym, konieczność zachowania 30 proc. powierzchni biologicznie czynnej oraz nasłonecznienie co najmniej połowy powierzchni placu zabaw przez przynajmniej dwie godziny. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż jedna godzina.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-technicznych-i-usytuowania-budynkow

Scroll to Top