Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych. Nabór nr: FESW.09.04-IZ.00-001/23.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie,

2) wsparcie CUS przez:

a) działania skierowane do istniejących CUS,

b) tworzenie nowych CUS.

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie gminy z województwa świętokrzyskiego.

Nabór wniosków trwa do 23.09.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top