Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

Nabór wniosków nr FEWP.02.05-IZ.00-001/24 w ramach Działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.
2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej.
3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne”) i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Beneficjenci:

1. instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3. jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
4. jednostki samorządu terytorialnego,
5. Lasy Państwowe,
6. parki narodowe i krajobrazowe,
7. organizacje pozarządowe,
8. policja, straż pożarna i służby ratownicze,
9. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
10. spółki wodne.

Nabór wniosków trwaod 11.03.2024r do 30.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top