Usługi społeczne

Nabór projektów nr FELU.08.05-IZ.00-003/24 w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne (typ projektu 3, 4) Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne:

Typ 3. Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe.

Typ 4. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych.  

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

a)    jednostka samorządu terytorialnego i/lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;
albo
b)    związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo
c)    podmiot świadczący usługi społeczne;
albo
d)    podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571)  statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;
albo
e)    instytucja pomocy i integracji społecznej;
albo
f)     podmiot ekonomii społecznej.

Nabór wniosków trwa od 07.05.2024r do 09.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top