Ośrodki edukacji ekologicznej

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłasza nabór Nr FEKP.02.15-IZ.00-051/23 w ramach Działania: 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat 2: Ośrodki edukacji ekologicznej – pozostałe.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  • budowa, przebudowa i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, rozumiana jako dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz unowocześnienie i dostosowanie do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w sposób atrakcyjny i nowoczesny;
  • doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

W odniesieniu do każdego z powyższych typów projektów obligatoryjnym elementem/zadaniem projektu muszą być działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych regionu.

Nie będą kwalifikowane wydatki związane z budową parkingów oraz realizacją drogi dojazdowej do ośrodków edukacji ekologicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • spółki prawa handlowego prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej*.

* Posiadające siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży szkolnej. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne.

Nabór wniosków trwa do 07.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top