Nowe rozporządzenie dotyczące udzielania pomocy de minimis

Wydano rozporządzenie dotyczące udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Zastępuje ono rozporządzenie z września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023) w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 oraz podmioty udzielające takiej pomocy.

Udzielana pomoc ma mieć na celu wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa objętego regionalnym programem na lata 2021–2027. Pomoc może być udzielona na pokrycie części albo całości kosztów kwalifikowalnych, które poniesie przedsiębiorca.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorca we wniosku o pomoc zawiera:

  1. nazwę przedsiębiorcy;
  2. nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  3. cel realizacji przedsięwzięcia;
  4. opis przedsięwzięcia;
  5. planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
  6. wartość przedsięwzięcia;
  7. koszty kwalifikowalne;
  8. wnioskowaną kwotę pomocy;
  9. źródła finansowania przedsięwzięcia;
  10. inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy.

Ponadto, przedsiębiorca musi załączyć dokumenty i informacje wskazane dodatkowo (m.in. zaświadczenie o otrzymywanej już pomocy).

Podmiot udzielający pomocy przeprowadza ocenę wniosku, uwzględniając cel pomocy, koszty kwalifikowalne oraz wartość dopuszczalnej pomocy. W celu udzielenia pomocy de minimis ma być zawierana z przedsiębiorcą stosowna umowa.

Pomoc będzie udzielana do końca 2029 r.

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 18 kwietnia pod pozycją nr 598. 

źródło: https://wartowiedziec.pl/rozwoj-i-fundusze/72228-pomoc-de-minimis-nowe-rozporzadzenie

Scroll to Top