Innowacje w OZE 

Nabór wniosków w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.4 Innowacje w OZE , Typ projektów: 2.4 A – Inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, FEDS.02.04-IP.01-108/24.

Ogłoszony nabór dotyczy następujących typów projektów: 02.04 A – inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii:

1) do produkcji zrównoważonego biometanu (przy czym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej i/lub cieplnej z biometanu) i/lub

2) dotyczących energii: promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu:

a) w których brakuje wsparcia operacyjnego lub

b) technologia nie jest wystarczająco dojrzała (np. perowskity, głęboka geotermia) lub

c) charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością w odniesieniu do powszechnie stosowanych technologii. 

Beneficjenci: Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, JST, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Wspólnoty energetyczne (społeczności), w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, Organizacje pozarządowe

Nabór wniosków trwa od 05.06.2024r do 24.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top