Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.06.04-IZ.00-031/23 w ramach: Działania: 6.4 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa ZITy regionalne; Schematu: Dostępność szkół wraz z edukacyjną bazą sportową.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi celem rozwoju edukacji włączającej, elementem projektu mogą być inwestycje w przyszkolną bazę sportową.

Szkoły specjalne (należy przez to rozumieć również przedszkola specjalne) i inne instytucje, które prowadzą do segregacji lub utrzymania segregacji jakiejkolwiek grupy defaworyzowanej i/lub wykluczonej społecznie nie będą wspierane w zakresie infrastruktury i wyposażenia.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • związki jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe; osoby fizyczne;
  • osoby prawne.

będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty.

Nabór wniosków trwa do 23.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top