Dofinansowanie planów i programów

Przypominamy o trwającym naborze wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych 202, ogłoszonym przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na przygotowanie, opracowanie merytoryczne, skład graficzny dokumentów ważnych w skali regionalnej tj. m.in. wymagane ustawowo programy, plany, mapy akustyczne i ich aktualizacje związane z ochroną środowiska.

Pomoc finansowa może być udzielona wyłącznie na przedsięwzięcie, które:

  1. nie zostało zakończone przed dniem złożenia Wniosku,
  2. zostanie zrealizowane w całości,
  3. koszty kwalifikowane zostaną poniesione w terminie od 01.06.2023 r. do 31.10.2024 r.,
  4. wskutek realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty Efekt rzeczowy/ ekologiczny.

Kwota pomocy finansowej w formie dotacji może wynieść odpowiednio:

  • do 85% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 10002 ,
  • do 70% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale pomiędzy 1000 do 1500,
  • do 50% Kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 1500.

Wnioskodawca może maksymalnie złożyć dwa wnioski w Naborze.

Wnioski należy składać w terminie do 31.08.2023 r.

Źródło: WFOŚiGW Poznań

Scroll to Top