Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie

Nabór wniosków w ramach Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie [nabór nr FEKP.02.15-IZ.00-093/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

 1. przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków,
 2. przedsięwzięcia związane z ochroną ex situ w ogrodach botanicznych i zoologicznych,
 3. projekty w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych,
 4. działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody,
 5. działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych regionu (jako element projektów 1-4).

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz partnera należącego do jednej z poniższych grup:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy administracji rządowej,
 • państwowe jednostki organizacyjne,
 • państwowe osoby prawne,
 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie,
 • PGL Lasy Państwowe.

Nabór wniosków trwa do 29.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top