Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody.

Beneficjenci:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
  • Spółki wodne.

W ramach przedmiotowego typu projektu priorytetem jest efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości, (np. modernizacja/ naprawa sieci, inteligentne systemy monitorowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), itp.). W ramach typu projektu B Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody wspierane będą projekty obejmujące swoim zakresem:

1) inwestycje w ograniczenie strat wody do spożycia w sieciach wodociągowych, jej odzysk, ponowne użycie,

2) zwiększenie efektywności dostaw wody – modernizacja systemów ujęć wody, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody,

3) modernizacja sieci wodociągowych,

4) wspieranie inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania siecią wodociągową,

5) działania inwestycyjne ograniczające energochłonność, w tym np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jako element uzupełniający projektu w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wsparcie uzyskają projekty realizowane w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tys. mieszkańców.

Nabór wniosków trwa od 23.11.2023r do 30.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top