Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 z dniem 1 sierpnia 2023 roku ogłosił nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.02.05-IZ.00-001/23 w ramach Działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Beneficjenci:

1. instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
3. jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
4. jednostki samorządu terytorialnego,
5. Lasy Państwowe,
6. parki narodowe i krajobrazowe,
7. organizacje pozarządowe,
8. Policja, straż pożarna i służby ratownicze,
9. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
10. spółki wodne.

Typy projektów:

1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.
2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej.
3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne”)  i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Nabór wniosków trwa od 01.08.2023r do 22.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top