Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.03.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1, 2) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Typy projektów:

1. Projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od co najmniej 10 tys. do poniżej 15 tys. RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

2. Projekty z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK).

Beneficjenci:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
  • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;
  • Spółki wodne i ich związki;
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

Nabór trwa od 24.01.2024 do 22.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top