Zostań cyfrową ekspertką – nabór ofert

Trwa nabór ofert w konkursie ogłoszonym przez Ministra Cyfryzacji pn. „Zostań cyfrową ekspertką”. Celem zadania jest zwiększenie liczby specjalistek ICT, upowszechnianie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród pełnoletnich kobiet poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach ICT.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji lub szkoleń w obszarze ICT.

Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie. Oferta może dotyczyć tylko jednego makroregionu (NUTS 1 – 7 makroregionów).

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 857 142,00 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 1 grudnia 2024 r.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 29 marca 2024 r. (decyduje data wpływu).

źródło: https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2024-r-zadania-publicznego-w-zakresie-rozwoju-zaawansowanych-kompetencji-cyfrowych-kobiet-pn-zostan-cyfrowa-ekspertka.html

Scroll to Top