Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu A

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.13 Zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych, typ projektu A.

Nabór obejmuje typy projektów: A. Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych.

W ramach naboru wspierane będą działania związane ze wsparciem rekultywacji, remediacji, renaturyzacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, zdewastowanych, pogórniczych i/lub poprzemysłowych dotkniętych skutkami działalności przemysłowej lub górniczej, zmierzające do nadania nowych funkcji gospodarczych, społecznych, przyrodniczych lub mieszkaniowych.
Interwencja ma na celu przywrócenie wskazanych powyżej terenów do ponownego użytkowania, poprzez rekultywację, remediację i/lub renaturyzację (wyłącznie jako element projektu dotyczącego rekultywacji lub remediacji).

Beneficjenci:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego; Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborach będą jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
  • Administracja rządowa;
  • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska;
  • Lokalne Grupy Działania;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi;
  • Spółki wodne.

Nabór wniosków trwa do 15.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top