Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom (typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie).

Wnioski można składać do 29.02.2024 r.

W ramach działania wnioski mogą składać miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem:

  • miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02 (których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu);
  • miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich, finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027 (których lista stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które dotyczą m.in.:

  1. wsparcia zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono‐niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie;
  2. wdrożenia inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury;
  3. systemów w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mających za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielononiebieskiej infrastruktury.

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 79,71% wartości wydatków kwalifikowalnych.

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-adaptacja-do-zmian-klimatu-zapobieganie-kleskom-i-katastrofom-wsparcie-zrownowazonych-systemow-gospodarowania-wodami-opadowymi/

Scroll to Top