Wsparcie Infrastruktury typu fablab

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. wsparcie Infrastruktury typu fablab, Fundusze Europejskie dla Małopolski.

W ramach naboru realizowane będzie wsparcie infrastruktury specjalistycznej i wyposażenia innowacyjnych pracowni/ laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i placówek oświatowych, jak i przedstawicieli instytucji rozwojowych i edukacyjnych z regionu. Przestrzenie typu fablab powinny służyć przede wszystkim podnoszeniu kompetencji zawodowych mieszkańców regionu zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez m.in.:

  • prototypowanie i kreowanie pomysłów,
  • organizację spotkań networkingowych dla osób chcących dzielić się pasją do budowania, projektowania oraz dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem,
  • organizację warsztatów, szkoleń, usług doradczych, informacyjnych dedykowanych określonym grupom odbiorców zainteresowanych konkretnym tematem twórczym,
  • promowanie nowoczesnych technologii,
  • promowanie kształcenia przez całe życie.

Beneficjenci: Instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uczelnie

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top