Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

Nabór w ramach Działania 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych [nabór nr FEKP.02.12-IZ.00-095/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  • kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie i sieci) w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM;
  • instalacje odwadniania i kompostowania osadów ściekowych stanowiące element kompleksowego projektu w oczyszczalniach ścieków w ramach KPOŚK w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM;
  • rozbudowa systemów wodociągowych (m.in. nowe sieci wodociągowe, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) jedynie jako element projektów dotyczących gospodarki ściekowej.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę:

– jednostki samorządu terytorialnego;

– przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;

– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa od 15.02.2024r do 28.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top