Transformacja środowiskowa

Nabór wniosków w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektów: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórniczych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski), Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-057/23.

Wsparcie na inwestycje związane z rekultywacją, renaturalizacją, remediacją, dekontaminacją i zagospodarowaniem terenów, budynków pogórniczych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych.

Projekty muszą się również wpisywać w cele szczegółowe sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego, w szczególności celu środowiskowego tj.: zapewnienie spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców przy poszanowaniu zasobów środowiska. 

UWAGA: W naborze wykluczone zostały działania na terenach pogórniczych, pokopalnianych, poprzemysłowych związanych z kopalnianym wydobyciem i przetwórstwem surowców skalnych i mineralnych innych niż węgiel.

Beneficjenci:

  • JST w tym związki i stowarzyszenia JST,
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST

Nabór wniosków trwa od 05.01.2024r do 02.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top