Tekst jednolity Prawa ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska. Dokument uwzględnia zmiany w regulacji wprowadzone od grudnia 2022 do grudnia 2023 roku.

Jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska uwzględnienia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687),
2) ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877),
3) ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. poz. 1719),
4) ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029),
5) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1506),
6) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688),
7) ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890),
8) ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. poz. 1963),
9) ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 grudnia 2023 r.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/opublikowano-tekst-jednolity-prawa-ochrony-srodowiska-dokument

Scroll to Top